Làm thế nào để đạt được địa chỉ Chủ sở hữu của CID

Làm thế nào để có được Địa chỉ CID?

  1. BẤM VÀO ĐÂY để truy cập trình duyệt MiniX

  2. Nhập số CID của người nhận

  3. Nhấp vào (địa chỉ chủ sở hữu) để lấy Địa chỉ CID

Last updated