Cách quản lý nhóm

Các công cụ nhóm Trò chuyện sắp có thể giúp bạn tạo ra một cộng đồng Trò chuyện sắp tới mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn.

Bật / tắt Thông báo

  • Để bật / tắt thông báo về tin nhắn mới, hãy truy cập Hồ sơ nhóm và nhấp vào [Âm thanh & thông báo] và nút [Tắt tiếng] và bật / tắt thông báo cho tất cả tin nhắn nhóm.

Lên lịch nhắn tin

  • Để biến mất tin nhắn bạn gửi, hãy truy cập Hồ sơ nhóm và nhấp vào [Tin nhắn biến mất] để lên lịch thời gian cho tất cả tin nhắn nhóm bạn gửi.

Cải thiện khả năng khám phá

  • Luôn bật [Liên kết nhóm] để cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ nhóm.

  • Bạn cũng có thể bật [Phê duyệt thành viên mới] để yêu cầu quản trị viên phê duyệt các thành viên mới tham gia nhóm.

Hoàn thành vai trò quản trị viên

Thêm quản trị viên

  • Truy cập Hồ sơ nhóm và chọn thành viên mà bạn chọn làm quản trị viên bởi [Đặt làm quản trị viên] để cấp quyền.

Chỉnh sửa quyền quản trị

  • Để chỉnh sửa tư cách thành viên nhóm và Thông tin nhóm, hãy truy cập Hồ sơ nhóm và nhấp vào [Quyền] để chỉnh sửa quyền của nhóm.

Last updated