Cách xuất Keystore với Cụm từ hạt giống

Đối với người dùng mới đăng ký và tải xuống V0.0.3 lần đầu và người dùng cũ của hệ thống Android V0.0.2, bạn có thể xuất khóa cá nhân thông qua chức năng Xuất kho khóa sau:

  • Để xuất CID của bạn và Kho khóa sắp ra mắt trên Wallet, hãy truy cập vào Trang hồ sơ và nhấp vào [Xuất kho khóa].

  • Nhập mật khẩu tài khoản khi được nhắc.

Đối với người dùng cũ hệ thống IOS Apple V0.0.2, do vấn đề tương thích nên nhập lại Keystore trên giao diện NFTs hoặc đăng xuất tài khoản và đăng nhập lại vào ComingChat để kích hoạt chức năng Keystore Export.

Nếu bạn mất Kho khóa và không thể lấy lại nó trong ComingChat, bạn có thể lấy lại khóa cá nhân thông qua các phương pháp sau:

Bước 1: Tải xuống tiện ích mở rộng Polkadot js

  • Chọn [Nhập tài khoản từ hạt giống có sẵn]

  • Nhập cụm từ hạt giống hiện có để nhập tài khoản

  • Chọn tài khoản và nhấp vào [Xuất tài khoản]

Last updated